Kongres Zdrowia Psychicznego

01 mar Kongres Zdrowia Psychicznego

Kiedy? 8 maja 2017 roku

Gdzie? Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Cel

Or­ga­ni­za­cja Kon­gresu została podjęta ze względu na dra­maty­czny stan psy­chi­a­trycznej opieki zdrowot­nej w Polsce oraz ciągłe odkładanie re­al­iza­cji jej niezbędnej i sys­te­mowej re­formy, poprzez wdrożenie Nar­o­dowego Pro­gramu Ochrony Zdrowia Psy­chicznego. Chorzy leczą się w warunk­ach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejs­cach Pol­ski właściwa pomoc jest prak­ty­cznie niedostępna. Poprzez pokazanie de­ter­mi­nacji wielu środowisk chcemy mieć wpływ na re­formę pol­skiej opieki psy­chi­a­trycznej.

Misja

  • Promocja zdrowia psychicznego – zabieganie o profilaktykę zdrowia
  • Zabieganie o reformę leczenia – promocja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
  • Rozwój współpracy humanistyki z psychiatrią, w kontekście zdrowia psychicznego
  • Zapobieganie stygmatyzacji osób leczących się psychiatrycznie
  • Podzie­le­nie się doświad­cze­niem ruchów samopo­mo­cowych, umoc­nie­nie ich – przy­go­towanie i prezen­tacja kon­taktów środowiskowych

Jeśli zależy wam na zmianie opieki psychiatrycznej, promocji zdrowia psychicznego, zaprzestaniu stygmatyzacji osób chorujących psychicznie, poprawie warunków ich leczenia – wpłacajcie na konto Kongresu – nawet niewielkie kwoty.
Udział w Kongresie jest bezpłatny, ale od WASZEJ HOJNOŚCI zależy, jakie będzie to spotkanie.
 

Listę ofiarodawców – za ich zgodą – umieścimy na stronie Kongresu.
Dziękujemy bardzo i liczymy na Was!!
 

Konto bankowe: Fundacja eF Kropka 13 2030 0045 1110 0000 0428 9890 Tytuł wpłaty: „na kongres”
Komitet Organizacyjny I Kongresu Zdrowia Psychicznego

Historia

W listopadzie 2014 roku wobec przedłużającego się braku re­al­iza­cji re­formy psy­chi­a­trycznej opieki zdrowot­nej, w trak­cie tr­wa­nia Koszalińskiego Forum Psy­chi­a­trii Środowiskowej powołaliśmy Porozu­mie­nie na Rzecz Nar­o­dowego Pro­gramu Ochrony Zdrowia Psy­chicznego.

W 2015 roku przez Polskę prze­toczyła się batalia wokół obrony Nar­o­dowego Pro­gramu Ochrony Zdrowia Psy­chicznego, który w miał zniknąć w pro­ce­sie leg­is­la­cyjnym nad Ustawą o Zdrowiu Pub­licznym:

  • W lipcu 2015 roku pow­stała pety­cja w obronie NPOZP. Przez sieć kon­taktów Sekcji Psy­chi­a­trii Środowiskowej i Re­ha­bil­i­tacji oraz Porozu­mienia na Rzecz Nar­o­dowego Pro­gramu Ochrony Zdrowia Psy­chicznego pety­cja została rozesłana i wiele osób złożyło pod nią pod­pisy. Na początku września 2015 roku w kilku większych mi­as­tach Pol­ski pety­cja została złożona w Urzędach Wojewódz­kich. W niektórych mi­as­tach jej składa­niu to­warzyszyły demon­stracje uliczne.
  • W sierp­niu 2015 roku pow­stało wydarze­nie na Face­booku pt: „NIE CHCĘ, aby wbito gwóźdź do trumny POL­SKIEJ PSY­CHI­A­TRII”. Osiemnaście tysięcy użytkowników in­ter­netu poznało prob­lem, a prawie osiem tysięcy osób zadeklarowało popar­cie. Temat był żywo ko­men­towany w me­di­ach społecznościowych, pow­stało lobby in­ter­nautów mogące stać się znaczącą siłą nacisku. Przy wydarze­niu na Face­booku pub­likowana była też pety­cja w sprawie ochrony NPOZP.
  • We wrześniu 2015 roku członkowie Warsza­wskiego Domu pod Fontanną, przed­staw­iciele Sto­warzyszenia „Otwórzcie Drzwi” z Krakowa, eksperci przez doświad­cze­nie z Fun­dacji eFkropka, przed­staw­iciele rodzin z Fun­dacji Pol­ski In­sty­tut Ot­wartego Di­a­logu z Wrocławia wraz z przed­staw­icielami Sekcji Naukowej Psy­chi­a­trii Środowiskowej PTP brali udział w posiedzeni­ach Se­j­mowej Komisji Zdrowia.

UDAŁO SIĘ POWSTRZYMAĆ LIKWIDACJĘ Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego!

Nasze stara­nia są kon­tyn­uowane i stąd pomysł Kon­gresu jako wydarzenia cyk­licznego. In­ic­ja­torami tego wydarzenia są panowie: Marek Bal­icki, An­drzej Cech­nicki i Jacek Wciórka.

Jeśli zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa*, to należy zrobić wszystko, by ta zasada nie była tylko uroczystym zaklęciem, lecz realną siłą sprawczą, ograniczającą ryzyko zachorowania, niosącą ulgę w cierpieniu, sprzyjająca zdrowieniu, eliminującą bezradność i przywracającą nadzieję udanego życia.

Trzeba oddalić ignorancję zawartą w pesymistycznych i piętnujących stereotypach, skończyć z polityką niedostrzegania potrzeb osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego, zreformować archaiczny i niewydolny system pomocy psychiatrycznej.

Trzeba respektować ludzkie oraz obywatelskie prawa chorujących psychicznie, chronić ich osobową godność. Usłyszeć, co mają do powiedzenie i czego oczekują. Oni i ich zatroskane rodziny.

Trzeba przywrócić rangę społeczną wysiłkowi pomagania w kryzysach zdrowia psychicznego, podjąć odpowiedzialność za równość udostępniania pomocy kompleksowej, dostosowanej do potrzeb, efektywnej i świadczonej w godziwych warunkach, które nikogo nie wykluczają, nie ranią i nie upokarzają. Dość rezygnacji, zaniechań i zaniedbań.

Chcemy to zrobić. Jest nas wielu. Tworzymy świadomy praw i obowiązków ruch obywatelski. Podjęliśmy wysiłek i jesteśmy zdeterminowani w osiągnięciu celu. Tym, którzy chcieliby nas nadal nie dostrzegać, przemilczeć, pominąć, mówimy stanowczo: non possumus!

Przygotowujemy Kongres Zdrowia Psychicznego, by powiedzieć to głośno i dobitnie. Mocnym i wspólnym głosem. By usłyszeli nas wszyscy.

Zmieniamy system ochrony zdrowia psychicznego, zmieniamy system lecznictwa psychiatrycznego w naszym kraju, w Polsce.

By nie zabijać nadziei, zachować godność, przywracać zdrowie.

Rada Programowa I Kongresu Zdrowia Psychicznego

Strona wydarzeniaUdostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas